Our Bulgarian site is closed. You can continue your Spartoo experience on our European site Spartoo.eu. To access your messages or orders in progress, your customer area remains accessible here.
Spartoo използва бисквитки, за да подобри практическата ви работа на нашия сайт. По този начин, като продължавате да сърфирате на сайта, приемате тяхното използване, за да установи статистически данни за посещенията или да ви предостави персонализирани оферти или насочени реклами. Желаете ли научете повече ? Желаете лиЗадайте вашите бисквитки ?

Политика за защита на данните

1Събиране на лични данни

От създаването на клиентски профил и от първата ви поръчка на уебсайта www.spartoo.bg (наричан по-долу "Сайтът"), SPARTOO SAS събира лични данни, свързани с вас. Всички събирани данни са съхранени и ограничени до това, което е необходимо от гледна точка на целите на обработка (точка 2 и 3). Лицето, отговорно за събирането на тези данни, е SPARTOO SAS, опростено акционерно дружество, регистрирано в RCS на Гренобъл под номер 489 895 821, чието седалище се намира на 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble (наричано по-долу SPARTOO) . Терминът "лични данни" се отнася до всички данни, които идентифицират дадено лице, което включва вашето фамилно име, име, телефонен номер, дата на раждане, имейл адрес, пощенски адрес, IP адрес и всяка друга информация, която избирате да комуникирате с SPARTOO за вас. За целите на борбата с измамите, посочени по-долу (точки 2 и 3), SPARTOO може също така да запази, за ограничен период от време, информация, свързана с транзакции, извършени на сайта.

2Цели на събирането на данни

Вашите лични данни се събират, за да изпълнят една или повече от следните цели:
(I) за управление на поръчките ви в Сайта,
(II) за разработване на търговска статистика, провеждане на пазарни и поведенчески проучвания,
(III) за изготвяне и управление на прогнозни досиета, включително технически операции, като стандартизация, обогатяване и дублиране,
(IV) за извършване на операции, свързани с управлението на клиентите,
(V) за избиране на клиент, който да извършва дейности за търсене и промотиране,
(VI) за изпращане на решения и промоционални съобщения от името на SPARTOO. Можете да прекратите абонамента си за тези оферти по всяко време, като щракнете върху връзката, предвидена за тази цел, разположена в долната част на съответните имейли.
(VII) за спазване на нашите законови и регулаторни задължения.
(VIII) за борба с измамите при условията, определени в точка 3 по-долу.

3Борба с измамите

За да се бори срещу измамите, SPARTOO създаде система, която може да доведе до това да :
(I) ви бъде поискано, с цел да повиши сигурността на транзакцията, някои подкрепящи документи при направено плащане, в случай на задействана автоматична аларма, касаеща поръчката ви.
(II) блокира поръчката ви, ако клиентския ви профил вече е бил използван за извършване на измама.
(III)предостави лични данни по искане на съдебните органи в случай на подаване на жалба или съдебна реквизиция.

4Получатели на събраните данни

Само нашата компания и външните компании, които са договорно обвързани с нас за обработка на поръчката ви, имат достъп до информацията, която ни съобщавате. Категориите лица, които ще имат достъп до вашите лични данни в SPARTOO, в рамките на съответните им правомощия са търговската услуга, административните услуги, техническата служба и службите, които отговарят за контрола (одитор, услуги, отговарящи за процедури за вътрешен контрол и др.). Публичните органи могат също да бъдат получатели на вашите лични данни, изключително за изпълнение на правни задължения, съдебни служители, служители от министерства и органи, отговорни за събирането на дългове.

5Срок на съхранение на личните данни

Данните, които събираме, се запазват от последната транзакция, която сте направили в Сайта, или от последната актуализация на клиентския ви профил. При липса на нова транзакция или актуализация на вашия клиентски профил през петгодишния период, вашите лични данни ще бъдат автоматично изтрити. Някои от вашите банкови данни ще се съхраняват за период от тринадесет месеца за целите на борбата с измамите, от последната транзакция, която сте извършили на сайта, или от последната актуализация на профила ви, точно както програмата ¨Premium. Когато поставите отметка в квадратчето „Запомни“, ще можете да използвате банковите си данни за повторно използване.

6Сигурност

Информираме ви да предприемете всички необходими предпазни мерки за запазване на сигурността на личните ви данни и по-специално за предотвратяване на тяхното деформиране, повреждане или достъп от неоторизирани трети лица. Криптирането на данни и анонимността са две от използваните средства.

7Бисквитки

С цел по-доброто ви обслужване ние отчитаме броя на разгледаните страници, броя на посещенията, както и активността на посетителите на Сайта и колко често се връщат на него. За тази цел ние използваме технологията на „бисквитките“. Бисквитките не ни предоставят възможност да ви идентифицираме. По принцип тя записва информация за навигацията от вашия компютър на нашия сайт (посетените страници, датата и часа на преглеждането и т.н.), която можем да прочетем по време на бъдещите ви посещения.
Данните, събрани от „бисквитките“, са предназначени само и единствено за вътрешна употреба и никога не се предават на трети страни. Използването на „бисквитки“, основни или на трети страни, които не са необходими за работата на сайта, изискват вашето изрично съгласие. Можете да изразите съгласието си или да се противопоставите на използването на „бисквитките“, като настройте браузъра си по подходящ начин. За тази цел вижте ръководствата за потребителя за вашия браузър.
Някои бисквитки, наречени „рекламни бисквитки“, ни позволяват да проследим вашата навигация и да регистрираме прегледаните продукти, а след това в рамките на 90 дни максимум, да ви представим рекламни банери, свързани или не с вашата минала навигация. Тези „бисквитки“ са свързани с вашия интернет профил (но не предоставят възможност да ви идентифицират). Ако вече не искате да получавате тези „рекламни бисквитки“, щракнете върху препратката по-долу:

Деактивиране на рекламните „бисквитки“ в моя профил

8Съгласие

Кликвайки върху бутона "Напред" при създаването на клиентския ви профил, е изрично написано, че "като се регистрирате, вие се възползвате от всичките ни изключителни оферти и приемаме нашата политика за защита на данните". Вие решавате да съобщите личните си данни на сайта кликвайки върху бутона "Напред" или както е описано в точка 4 по-горе, вие изрично се съгласявате със събирането и използването на личните ви данни в съответствие с разпоредбите на тази Политика и приложимото право.

9Право на достъп и коригиране

В съответствие с Регламент 2016/679 на ЕС Вие имате няколко права, а именно:
- право на достъп
- право на поправка
- право на изтриване
- право на ограничаване на обработка
- право на преносимост
- право на възражение
За да отстоявате правата си на достъп, поправка, изтриване, можете да отидете в клиентския ви профил и да го направите директно. За да отстоявате правата си за ограничаване на обработка, преносимост, възражение вие можете да се обърнете към:
по имейл : до dpo@spartoo.com
по пощата : до SPARTOO SAS, 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble
Ако е необходимо, можете да подадете жалба до надзорен орган.

10Декларация пред CNIL (Национална комисия по информатика и свободи)

Номерът на декларацията пред CNIL на сайта www.spartoo.bg е 1182432.

11Droit d’accès et de rectification

CNIL_TEXT_11

12Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité compétente

Vous disposez en outre du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

13Evolution de la politique de protection des données personnelles

La présente politique de confidentialité est susceptible de modifications, compte tenu notamment des évolutions législatives et règlementaires.

TOOPOST
Дайте вашето мнение
PREMIUM